Privacybeleid

Ons beleid

Inleiding

Dit privacybeleid definieert en informeert u over de manier waarop de ROS-Groep de informatie die u aan ons doorgeeft, gebruikt en beschermt, indien van toepassing, wanneer u deze site gebruikt die toegankelijk is via de volgende URL: www.groupe-ros.fr. Deze privacyverklaring is ook van toepassing op de marketing- en reclamepraktijken van de ROS Groep waar deze worden genoemd.

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid op elk moment door de ROS Group kan worden gewijzigd of aangevuld, in het bijzonder om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, jurisprudentiële of technologische ontwikkelingen. In dat geval moet de datum van de actualisering duidelijk worden vermeld bovenaan dit beleid. Deze wijzigingen zijn bindend voor de gebruiker zodra ze online worden gezet. Het is daarom raadzaam dat de Gebruiker dit beleid van vertrouwelijkheid en het gebruik van cookies regelmatig raadpleegt om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

U kunt ervoor kiezen om ons persoonlijke gegevens te verstrekken zodat wij met u kunnen communiceren, uw sollicitaties kunnen verwerken, u voordelen kunnen bieden of uw sollicitatie voor een functie kunnen beoordelen. De gegevens die we verzamelen zijn afhankelijk van de context van uw interacties met de ROS Groep, de keuzes die u maakt, uw privacy-instellingen en de producten en functies die u kiest.

Hier zijn de belangrijkste persoonlijke gegevens die we verzamelen:

Naam en contactgegevens

Uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens om met u te communiceren, uw verzoeken te verwerken of u producten of diensten te leveren. We kunnen ook de naam van uw werkgever verzamelen als u producten of diensten levert namens een organisatie, en informatie met betrekking tot uw eerdere aankopen en online winkelvoorkeuren. Sommige formulieren vragen om uw klantnummer of productinformatie, zoals een serienummer.

Identificatoren

Wachtwoorden, wachtwoordhints en soortgelijke beveiligingsinformatie die worden gebruikt voor authenticatie en accounttoegang.

Demografie

Gegevens zoals uw stad, land van verblijf en taalvoorkeur.

Locatiegegevens

We kunnen gegevens over uw locatie verzamelen, die nauwkeurig of onnauwkeurig kunnen zijn. Nauwkeurige locatiegegevens kunnen bestaan uit gegevens van het Global Navigation Satellite System (GNSS), zoals GPS-gegevens, maar ook uit gegevens ter identificatie van nabijgelegen mobiele telefoontorens en Wi-Fi toegangspunten, die we verzamelen wanneer u op locatie gebaseerde producten of functies activeert. Voorbeelden van onnauwkeurige locatiegegevens zijn onder andere locatiegegevens die zijn verkregen van uw apparaat of gegevens die aangeven waar u zich bevindt met minder nauwkeurigheid, zoals een stad of een postcode.

Sociale media gegevens

Wij kunnen social media functies aanbieden die u in staat stellen om informatie te delen met uw sociale netwerken. Uw gebruik van deze functies kan leiden tot het verzamelen of delen van informatie over u via de sociale netwerksite. Lees het privacybeleid en de instellingen van de sociale netwerken die u gebruikt om inzicht te krijgen in hun praktijken.

Toepassingen/CV’s

De informatie die u ons verstrekt over sollicitaties of CV’s als u direct of indirect solliciteert bij de ROS Groep. U erkent dat uw sollicitatie gevoelige persoonlijke gegevens kan bevatten. ROS Groep gebruikt deze informatie om uw aanvraag te evalueren en arbeidsgerelateerde activiteiten uit te voeren.

Opmerkingen en meningen over producten

De informatie die u ons verstrekt en de inhoud van de berichten die u ons stuurt, zoals opmerkingen en productreviews die u schrijft, blogberichten of vragen en informatie die u verstrekt als onderdeel van de klantenservice. Wanneer u contact met ons opneemt via onze website, kan een applicatie of helpdesk van de ROS Groep, bijvoorbeeld voor klantenservice, telefoongesprekken of chatsessies met onze vertegenwoordigers, worden gemonitord en opgenomen. Uw opmerkingen, berichten en kritiek zullen worden gebruikt om onze producten en diensten te verbeteren.

Navigatie op de website

Website-navigatie. Informatie over uw bezoeken aan onze website en uw surfgedrag. Dit kan informatie bevatten over uw apparaat, inclusief het IP-adres, het browsertype en de regionale en taalinstellingen. Deze aspecten worden nader beschreven in de paragraaf “Cookies, Web Beacons en Privacy Keuzes” hieronder. We verzamelen deze informatie om het aantal bezoekers van verschillende delen van onze websites te bepalen, om uw ervaring op onze sites te personaliseren en om onze interacties met u op maat te maken.

Bronnen niveaus

We verkrijgen ook gegevens van derden. Deze bronnen van derden variëren in de loop van de tijd, maar het zijn bronnen die wij geloofwaardig achten en die openbaar beschikbaar kunnen zijn, of op commerciële basis. Zij kunnen :

 • gegevensmakelaars van wie we demografische informatie kopen om de gegevens die we verzamelen aan te vullen,
 • sociale netwerken wanneer u een Groupe ROS-product machtigt om toegang te krijgen tot uw gegevens op een of meer netwerken,
 • aangewezen entiteiten binnen uw bedrijf of onderneming (zoals een lid van uw IT-afdeling) in het kader van het verlenen van onze diensten,
 • partners aan wie we merkdiensten aanbieden of met wie we deelnemen aan gezamenlijke marketingactiviteiten. Als u diensten of producten van de ROS Groep koopt bij een partner van de ROS Groep, kunnen wij bepaalde informatie over uw aankoop ontvangen van die partner,
 • fraudepreventie of kredietinformatiebureaus in verband met kredietbeslissingen; en openbaar beschikbare bronnen zoals open overheidsdatabanken of andere gegevens uit het publieke domein.

Ons gebruik van persoonlijke gegevens

U kunt ervoor kiezen om ons persoonlijke gegevens te verstrekken zodat wij met u kunnen communiceren, uw sollicitaties kunnen verwerken, u voordelen kunnen bieden of uw sollicitatie voor een functie kunnen beoordelen. De gegevens die we verzamelen zijn afhankelijk van de context van uw interacties met de ROS Groep, de keuzes die u maakt, uw privacy-instellingen en de producten en functies die u kiest.

Hier zijn de belangrijkste persoonlijke gegevens die we verzamelen:

 • antwoord te geven op uw vragen en met u te communiceren,
 • klantenondersteuning te bieden,
 • nieuws, updates of nuttige tips te delen over de producten en diensten van de ROS Groep,
 • het mogelijk maken om online te winkelen,
 • u te informeren over speciale promoties en andere reclame,
 • kunt u zich aanmelden voor online diensten,
 • het creëren van wederverkoperspartnerschappen,
 • aanvragen te ontvangen en te evalueren,
 • onze producten, diensten, technologieën, communicatie en relaties met u aan te passen, te analyseren en te verbeteren,
 • de producten en diensten te leveren die u vraagt,
 • om u te informeren over administratieve kwesties met betrekking tot uw producten of diensten van de ROS Groep.

In het geval van een fusie of overname van de ROS Groep of een aanzienlijk deel van haar activa, persoonsgegevens bekendmaken of overdragen aan respectievelijk de overlevende partij of de overnemer.

Het delen van persoonlijke gegevens

Wij delen uw persoonlijke informatie als dat nodig is om een transactie te voltooien of om een product of dienst te leveren die u hebt aangevraagd of geautoriseerd. Wanneer u bijvoorbeeld betalingsinformatie verstrekt om een aankoop te doen, delen wij uw betalingsinformatie met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële diensten verlenen, en met het oog op fraudepreventie en vermindering van het.

Wij delen persoonlijke gegevens tussen de filialen en dochterondernemingen van de ROS Groep om de werking van ons bedrijf effectief te kunnen beheren. Wij delen ook persoonlijke gegevens met leveranciers of agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze verklaring of in onze contracten met u worden beschreven. Bedrijven die wij bijvoorbeeld gebruiken om klantenondersteuning te bieden of om te assisteren bij het onderhoud en de service van producten via onze systemen en diensten kunnen toegang tot persoonlijke gegevens nodig hebben om deze functies uit te voeren. In dergelijke gevallen zijn deze bedrijven contractueel verplicht om te voldoen aan onze eisen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en veiligheid en mogen zij de door ons verstrekte persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. We kunnen ook persoonlijke gegevens bekendmaken in verband met een bedrijfstransactie zoals een fusie of verkoop van activa.

Tot slot geven we persoonlijke gegevens door of maken we deze bekend wanneer we ervan overtuigd zijn dat het nodig is om dit te doen:

 • Voldoen aan de toepasselijke wetgeving of reageren op een geldig juridisch proces, ook wanneer dit wordt geïnitieerd door rechtshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties,
 • onze klanten te beschermen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat gebruikers van onze producten worden opgelicht of om de dood of ernstig letsel van personen te helpen voorkomen,
 • of de beveiliging van onze producten te bedienen en te onderhouden, onder meer om een aanval op onze computersystemen of netwerken te voorkomen of te stoppen.

Plaatsen waar we persoonlijke gegevens verwerken en opslaan

Kan worden overgedragen, opgeslagen en verwerkt in uw regio, in Frankrijk of in elk ander land waar de ROS Groep of haar dochterondernemingen, filialen, onderaannemers, agenten of partners faciliteiten hebben. Onze dochterondernemingen, filialen, onderaannemers, agenten en partners zijn contractueel verplicht om alle persoonlijke gegevens die door ons aan hen worden doorgegeven te beschermen en het is hen verboden om persoonlijke gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de diensten zoals aangegeven door de ROS Group. Wij nemen ook maatregelen om een adequate bescherming te bieden tijdens de overdracht van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die wij onder deze privacyverklaring verzamelen, worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van deze verklaring en de vereisten van de toepasselijke wetgeving, ongeacht waar de gegevens zich bevinden.

Bewaartermijn

De ROS Groep bewaart persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de producten te leveren en de door u gevraagde diensten en transacties uit te voeren, of voor andere essentiële doeleinden zoals het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze overeenkomsten. De werkelijke bewaartermijnen kunnen variëren. De belangrijkste criteria die worden gebruikt om de bewaartermijnen te bepalen zijn: (I) hoe lang de persoonsgegevens nodig zijn om onze producten te leveren of onze activiteiten uit te voeren; (II) of de persoonsgegevens van een gevoelig type zijn; en (III) of de ROS-Groep een wettelijke, contractuele of soortgelijke verplichting tot gegevensbewaring heeft.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft verschillende keuzes met betrekking tot de gegevens die we verzamelen. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u weigeren. Als u er echter voor kiest om geen gegevens te verstrekken die nodig zijn om een product of functie te leveren, is het mogelijk dat u dat product of die functie niet kunt gebruiken.

Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken voor toekomstige verwerking;
Indien van toepassing heeft u het recht om te verzoeken om (I) toegang tot en kopieën van persoonsgegevens, (II) overdracht van persoonsgegevens en (III) correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens;

Vous avez peut-être aussi le droit de refuser ou de limiter le traitement de vos données personnelles ;

U hebt het recht om direct marketing te weigeren; en

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder of gegevensbeschermingsautoriteit.

U kunt contact opnemen met de ROS Groep om de juistheid van uw persoonlijke gegevens te controleren of om te verzoeken dat uw gegevens worden bijgewerkt of verwijderd door te schrijven naar infogrouperos@ros-participations.fr

Kinderen

De ROS Groep richt zich op geen enkel deel van haar website op kinderen jonger dan 13 jaar (of de leeftijd die in de lokale wetgeving als kind wordt gedefinieerd, indien ouder), verzamelt niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen en richt haar website of producten niet op kinderen.

Beveiliging van persoonsgegevens

De ROS Groep zet zich in voor de bescherming van de veiligheid van uw persoonlijke gegevens en houdt een strikte controle over de toegang tot deze gegevens. We gebruiken redelijke en passende fysieke, technische en administratieve procedures om de persoonlijke informatie die we verzamelen en verwerken te beschermen. Alleen personeel van de ROS Groep en van onze dochterondernemingen, filialen, agenten en partners zijn bevoegd om de aan de ROS Groep verstrekte informatie te verwerken.

De websites van de ROS Groep slaan persoonlijke gegevens op in met een wachtwoord beveiligde omgevingen op servers die onderworpen zijn aan het informatiebeveiligingsbeleid, de normen en procedures van de ROS Groep. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om uw Persoonlijke Informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo slaan we de door u verstrekte Persoonlijke Informatie op op computersystemen die beperkt toegankelijk zijn en zich bevinden in gecontroleerde faciliteiten.

Onze agenten en partners beschermen persoonlijke gegevens

Wanneer u persoonlijke gegevens aan de ROS Groep verstrekt, kan het nodig zijn deze door te geven aan onze dochterondernemingen, filialen, agenten of partners die vervolgens de uitvoering van de orders overnemen of diensten leveren. De ROS Groep eist van haar dochterondernemingen, filialen, agenten en partners dat zij persoonlijke gegevens met hetzelfde niveau van vertrouwelijkheid behandelen als wij bij de ROS Groep doen.

Cookies, Web Beacons en Privacy Keuzes

Wat is een koekje?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst door websites die u bezoekt. Ze worden op grote schaal gebruikt om de efficiënte werking van websites te garanderen en om informatie te verstrekken aan website-eigenaars. Cookies zijn nuttig omdat ze een website in staat stellen uw apparaat te herkennen, u efficiënt tussen pagina’s te laten navigeren, uw voorkeuren te onthouden en over het algemeen uw ervaring te verbeteren.

Hoe gebruikt de ROS Groep cookies?

De ROS Groep gebruikt cookies om herhaalde bezoeken aan onze websites te herkennen en om het surfen op het web en online winkelen te vergemakkelijken. Cookies registreren uw land en taal, evenals een willekeurig toegewezen sessie-ID. In sommige gevallen slaan cookies naam- en adresgegevens op, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te vullen op verschillende formulieren.
De informatie die de ROS Group in cookies verzamelt, helpt ons om het aantal bezoekers aan onze websites in de loop van de tijd bij te houden en te bepalen of het om nieuwe of herhalingsbezoeken gaat.

De ROS Groep werkt ook samen met externe reclamepartners die cookies gebruiken om reclame van de ROS Groep op andere websites te leveren en om de prestaties van onze reclamecampagnes te meten. We gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics om het gebruik en de activiteit van de website bij te houden. Meer informatie over hoe Google Analytics uw informatie gebruikt is hier beschikbaar.
Wat is een webbaken?
Een web beacon is een elektronische afbeelding die gebruikt kan worden om een cookie op uw computer of ander apparaat te herkennen wanneer u een webpagina of e-mail bekijkt.

Gebruikt de ROS Groep webbakens?

De ROS Groep en haar externe reclamepartners kunnen gebruik maken van webbakens op hun websites, in hun e-mails en in hun advertenties op andere websites om de effectiviteit van hun websites en advertenties te meten. Zo kunnen webbakens bijvoorbeeld het aantal mensen tellen dat onze websites bezoekt vanuit een specifieke advertentie of het aantal mensen dat een e-mail opent of handelt.

Kan ik cookies en webbakens blokkeren?

Ja, de mogelijkheid om cookies in te schakelen, uit te schakelen of te verwijderen kan worden geregeld via uw webbrowser. Raadpleeg het “Help”-menu van uw browser voor alle details. Als u het gebruik van cookies blokkeert, kunt u bepaalde functies op de websites van de ROS Groep niet gebruiken, zoals het winkelwagentje en de online accountbeheerdiensten. U kunt bepaalde webbakens onbruikbaar maken door cookies uit te schakelen.

Links naar websites van de niet-ROS Groep

Andere websites die toegankelijk zijn vanaf onze site, zoals social media buttons of andere links, kunnen bepaalde informatie over u verzamelen door het gebruik van cookies, web beacons en andere functies. Wij hebben geen toegang tot of controle over de cookies of andere functies die deze websites van derden gebruiken, en de informatiepraktijken van deze websites van derden vallen niet onder deze privacyverklaring. Lees de privacyverklaringen en -instellingen op de site van derden om inzicht te krijgen in hun praktijken.

Privacykeuze: Hoe gebruikt de ROS Groep op rente gebaseerde reclame?

Websites werken samen met online adverteerders om informatie over bezoekers te verzamelen en hen zo meer nuttige en relevante advertenties te presenteren. Dit wordt ‘interest-based advertising’ of ‘online behavioural advertising’ genoemd. De ROS Groep en haar externe reclamepartners kunnen gebruik maken van cookies en webbakens om op interesse gebaseerde advertenties aan te bieden die relevant en gericht zijn op onze klanten en prospects. Bij het bedienen van op interesse gebaseerde advertenties houdt de ROS Groep zich aan het zelfreguleringsprogramma voor online gedragsreclame.

Welke informatie wordt door de Groupe ROS-website verzameld voor op rente gebaseerde reclame?

De ROS Groep en haar externe reclamepartners kunnen cookies of webbakens gebruiken om informatie te verzamelen voor op interesse gebaseerde reclame tijdens uw bezoeken aan bureautique-solutions.com en andere websites. Deze cookies identificeren de pagina’s die u bekijkt, de links en advertenties die u aanklikt, uw andere acties op die websites en de verwijzende website. Op dezelfde manier gebruiken online adverteerders cookies om u advertenties te presenteren over andere bedrijven dan Groupe ROS op basis van uw bezoeken aan officetique-solutions.com en andere websites.

Communicatievoorkeuren

De ROS Groep kan u commerciële e-mails sturen om reclame te maken voor onze producten en diensten. U kunt zich ook abonneren op verschillende mededelingen die specifiek zijn voor bepaalde producten en diensten op onze website.
Als u commerciële e-mails van de ROS Groep ontvangt en deze niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door op de uitschrijvingsoptie in de mededeling te klikken.
U kunt ook een uitschrijvingsverzoek sturen naar :

Groupe ROS – ROS PARTICIPATIONS
57, boulevard de la République
Espace Lumière – Bâtiment 8
78400 – Chatou
France

Deze afmeldingsoptie is niet van toepassing op communicatie die in de eerste plaats bedoeld is voor het beheer van de uitvoering van orders, contracten, ondersteuning, waarschuwingen voor productveiligheid, software-updates of andere administratieve en transactieberichten waarvan het primaire doel niet van promotionele aard is.

Neem contact op met de ROS-groep

De ROS Groep zet zich in voor het oplossen van klachten over uw privacy en het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens.
Vragen of zorgen met betrekking tot deze privacyverklaring en uw rechten op grond van de privacywetgeving kunnen per post worden verstuurd:

Groupe ROS – ROS PARTICIPATIONS
57, boulevard de la République
Espace Lumière – Bâtiment 8
78400 – Chatou
France

Updates van deze verklaring

De ROS Groep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we deze privacyverklaring herzien om deze wijzigingen te weerspiegelen en de ingangsdatum van de verklaring te wijzigen.
Ingangsdatum van deze verklaring: 25 mei 2018.

Welke informatie is in deze update herzien?

Deze privacyverklaring is bijgewerkt om rekening te houden met wijzigingen in de Europese regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Financier uw project